Föröver

Besättningen Rydbergsgastarna

En kamratförening för Dig

som bildades år 1929 som en sammanslutning

av personer som praktiserat i fartyg tillhörande Rydbergska Stiftelsens Praktiska Sjömansskola.

För medlemskap i dag gäller att man har praktiserat i svenska eller utländska seglande skolfartyg med styrd utbildning.

 

Besättningens uppgift

Är att åstadkomma ett "kamratligt samband" mellan i seglande fartyg utbildade sjömän och att därvid uppliva och bevara minnen och traditioner från skepp och sjöexpeditioner.

 

Tidskriften "Skeppsorder"

Utkommer 4 gånger per år och är Besättningens medlemsblad och organ för kontakt mellan medlemmar i olika delar av landet och utomlands.

 

Backlagen

Besättningen är uppdelad i tre Backlag

Ostkustens Backlag i Stockholm

Sydkustens Backlag i Malmö

Vestkustens Backlag i Göteborg

 

I Backlagen träffas Rydbergsgastarna några gånger om året för sammankomster med intressanta föredrag i något sjöfartsämne och andra aktiviteter under trivsamma former. Den 1:a maj har hela Besättningen gemensam mönstring i traditionsrika former och årsmöte

i Stockholm.

 

Seglingar

Rydbergsgastarna har under senare år bemannat segelfartyg såsom Gladan, Falken och Gunilla för veckoseglingar, så att de gamla färdigheterna från utbildningen fått återupplivas.